Plastikfreie Einweg-Trinkhalme. (Foto: #IAMPLASTICFREE)

Plastikfreie Einweg-Trinkhalme. (Foto: #IAMPLASTICFREE)