Das Konzept hinter TreeWiFi. (Foto: TreeWiFi)

Das Konzept hinter TreeWiFi. (Foto: TreeWiFi)